Accessibility Tools

NEIGHBORHOOD 
Nowa HUTA

Neighborhood. My place on the map

is a project based on building neighborly ties between Roma and non-Roma communities in Olsztyn and Nowa Huta.

W marcu i kwietniu 2022 przeprowadziliśmy rozmowy z trzema pokoleniami Romów i z ich sąsiadami z Nowej Huty oraz przeprowadziliśmy warsztaty antydyskryminacyjne  dla uczniów i nauczycieli, w tym asystentów edukacji romskiej, a także warsztaty mediacji rówieśniczej dla młodzieży. Rozmowy, tak jak w  naszym poprzednim działaniu w ramach projektu „Sąsiedztwo” w Olsztynie, dotyczyły wspomnień i osobistych historii związanych z miejscem zamieszkania.  Odkrywały jego specyfikę, historię, ekologię i to co wpływa na jakość codziennego życia. Nawiązaliśmy  współpracę z lokalnymi organizacjami i instytucjami. Kluczowe dla prowadzonych przez nas działań były Stowarzyszenie Integracyjne Sawore,  funkcjonujący przy Teatrze Łaźnia Nowa Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii, a także lokalni fascynaci Nowej Huty.  

COMMUNITY MAP

Zebrane w wyniku rozmów i spotkań materiały posłużyły do stworzenia treści mapy społecznej Nowej Huty. Wzbogaciliśmy je fotografiami pochodzącymi  z miejskich praz prywatnych archiwów  oraz rysunkami z warsztatów z dziećmi i młodzieżą. Wszystkie te treści zostały zebrane i przedstawione zarówno w formie mapy papierowej, jak i cyfrowej.  Mapa stała się podstawą do opracowania scenariusza spaceru sąsiedzkiego, a później stała się jego waznym elementem – każdy z uczestników mógł dzięki niej rozpoznawać kolejne punkty na trasie.

Spacer przeprowadziliśmy w dniu 25 czerwca 2022 wędrując od Placu przy Poczcie do Domu Utopii.
Uczestnicy spaceru mogli posłuchać swoich sąsiadów, a także zabrać głos w rozmowach dotyczących konkretnych miejsc i lokalnych wspomnień. 

   THE WALK

Podczas spaceru spontanicznie wypowiadali się przedstawiciele lokalnych sąsiedzkich wspólnot, romskich i nieromskich.  Osoby te podkreślały specyficzny charakter Nowej Huty, miasta-dzielnicy zbudowanej od zera, w której każdy kilkadziesiąt lat temu był nowy. Podkreślano też obecność w tym miejscu społeczności romskiej – obecnej tu  od samego początku istnienia  Huty – oraz jej udział w tworzeniu tego miejsca i jego unikalnego charakteru. Istotnym wątkiem rozmów była także historia Nowej Huty za czasów wczesnej „Solidarności”. Nowohucianie, zarówno Romowie i nie-Romowie są dumni ze swojej postawy i walki w tamtym czasie. Jednym z ostatnich działań na trasie spaceru było odsłonięcie namalowanego wspólnie z lokalną młodzieżą muralu zakrywającego brudne dotychczas ściany garażu na przeciwko Domu Utopii. Mural jest symbolem sąsiedzkiego współistnienia Romów i nie Romów w nowej  Hucie.
Spacer zakończył się muzyką na żywo, warsztatem tańca romskiego i poczęstunkiem romskiej kuchni.

The end took place in the Utopia House, the center whose creators perceive its role as being a "new neighbor" in the local environment. 

The mural on one of the garages opposite the entrance to the Utopia House has remained as a permanent sign of our activities.

NEIGHBORHOOD MARK

Its character refers to the stylistics of Nowa Huta, also showing the Romani ideogram of the circle inscribed in the symbol of the "pin" - marking the place. Youth from the "Sawore" Association, who co-created the mural, take care of its condition. In December 2023, together with the guardians from "Sawore", they repaired the damage caused to the mural by vandals - by painting over the inscriptions that appeared on it. We believe that thanks to them, the mural will remain a place reminding the inhabitants of Nowa Huta of the importance of the idea of neighborhood for a long time, and that, so far, passers-by will be able to take photos together with it.

fcebook sąsiedztwo

+ BEZPOŚREDNIE RELACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE SPOŁECZNOŚCIOWEJ PROJEKTU

MURAL SĄSIEDZKI  BYŁ PIERWSZYM ZATWIERDZONYM PRZEZ KOMISJĘ DO SPRAW MURALI MIASTA KRAKOWA I INICIATYWĘ „DNA MIASTA”

Przy okazji działań w Nowej Hucie  zorganizowaliśmy także warsztat dla dzieci i opiekunów  przeprowadzony w siedzibie Stowarzyszenia Integracyjnego „Sawore” przez przedstawicielkę naszego norweskiego partnera – reżyserkę Rezan Saleh. Podczas swojego pobytu w Polsce  Rezan Saleh odwiedziła także instytucje społeczne i kulturalne we Wrocławiu i Krakowie (Nowej Hucie) (Instytut Grotowskiego, Miserart, Stowarzyszenie „Harangos”, Dom Utopii, Crikoteka) Miała okazję zapoznać się z  pracą tych instytucji a także wziąć udział w warsztatach romskiej kuchni i tańca.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

EN