Accessibility Tools

/24Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Art Junction z siedzibą w Poznaniu,ul. D. Chłapowskiego 27, 61-503 Poznań.

Osoba odpowiedzialna za ochronę danych

Z osoba odpowiedzialna za ochrone danych można kontaktować się:

  • listownie na adres: ul. D. Chłapowskiego 27/24, 61503 Poznań
  • przez e-mail: rodo@artjunction.pl

Cele i zakresy przetwarzania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach niezbędne np. do zawierania i realizacji umów.

  • Umowy cywilno-prawne

Dane osobowe zawarte w umowach cywilno-prawnych są przetwarzane przez Fundację Art Junction w zakresie i celu niezbędnym do realizacji zawartej umowy, wykonywania czynności kadrowo-płacowych, ubezpieczeniowych, sprawozdawczych, dokumentacyjnych, statystycznych i archiwizacyjnych związanych z daną umową. Dane osobowe będą przechowywane przez Fundację przez okres trwania umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z rodzajem umowy, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w umowach cywilno-prawnych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  • Nabory na warsztaty oraz działania i badania terenowe Fundacji a także ankiety przeprowadzane w celach realizacji projektów

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia naboru i realizacji niektórych wydarzeń, np. warsztatów. Dane osobowe zawarte w karcie zgłoszeniowej są przetwarzane przez Fundację Art Junction w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia naboru, realizacji zajęć, wykonywania czynności sprawozdawczych, statystycznych, dokumentacyjnych i archiwizacyjnych związanych z danym wydarzeniem. Dane osobowe będą przechowywane przez Fundację przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej jest niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  • Wolontariat

Dane osobowe zawarte w umowach o wolontariat są przetwarzane przez Fundację Art Junction w zakresie i celu niezbędnym do realizacji zawartej umowy, wykonywania czynności sprawozdawczych i archiwizacyjnych związanych z daną umową. Podane w formularzu i umowie dane kontaktowe będą wykorzystywane przez Fundację w celach informacyjnych, kontaktowych i organizacyjnych. Po zakończeniu realizacji umowy dane osobowe będą przechowywane przez Fundację przez czas nieokreślony w celach dokumentacyjnych, archiwizacyjnych, statystycznych, sprawozdawczych i kontaktowych do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w umowach o wolontariat jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  • Dane osobowe uzyskane od innych podmiotów

Dane osobowe uzyskane od innych osób lub podmiotów są przetwarzane wyłącznie w  celach korespondencyjnych, informacyjnych, promocyjnych, statystycznych i archiwizacyjnych. Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację do momentu otrzymania wniosku o ich usunięcie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięte w każdym czasie.

  • Dane korespondencyjne

Fundacja przetwarza dane korespondencyjne uzyskane w kontaktach bezpośrednich, za pomocą własnych stron internetowych i profili na portalach społecznościowych, telefonicznie, e-mailowo w celach kontaktowych, informacyjnych, promocyjnych, statystycznych i  archiwizacyjnych. Nie przekazuje tych informacji innym firmom czy osobom niepowołanym. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięte w każdym czasie.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych, ich uzupełniania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora i nie mają wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacje dodatkowe

  • Dane osobowe pozyskiwane przez Fundację nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu i profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.
  • Pozyskane dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie i w granicach przepisów prawa.
EN