Ułatwienia dostępu

STATUT FUNDACJI ARTJUNCTION

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja ArtJunction, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Barbarę Małgorzatę Prądzyńską oraz Jarosława Siejkowskiego zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Edytę Kamińską w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, ul Libelta 14/3, w dniu 07 kwietnia 2015 roku, Rep. A nr 1338/2015 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2
Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.

§ 3
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 5
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
Fundacja może tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w działalności innych fundacji.

§ 6
Do sprawowania nadzoru nad Fundacją, ze względu na jej cele, właściwym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 7
1. Fundacja będzie używała pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę, siedzibę i adres.
2. Fundacja może posługiwać się znakiem graficznym lub logotypem.

§ 8
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym przy realizacji jej celów.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 9
Celami Fundacji są:
Upowszechnianie i promowanie działań artystycznych, kulturalnych oraz prospołecznych jako narzędzi uniwersalnych, umożliwiających swobodną komunikację ponad granicami.
Wspieranie w działaniu twórczym i promocji twórczości autorów z całego świata, w tym również twórców z grup z mniejszymi szansami.
Udzielanie wszelkiej pomocy materialnej jak i niematerialnej studentom i absolwentom wszelkich szkół artystycznych, oraz twórcom nieprofesjonalnym i osobom uzdolnionym artystycznie, przyczyniając się do rozwoju ich talentu.
Działanie na rzecz wzajemnego poznawania, rozumienia i nawiązywania współpracy między różnymi kulturami, subkulturami oraz grupami z mniejszymi szansami.
Działanie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, rozwijania kultury i sztuki polskiej, jak również kultywowania jej poza granicami kraju.
Działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, a także promowania kultury fizycznej i sportu.
Aktywizowanie różnych grup społecznych i kulturowych oraz wspieranie ich w działalności edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej.
Działanie w zakresie szeroko pojętej aktywności wspierającej, inicjującej i propagującej upowszechnienie zagadnień związanych z kulturą, nauką, sztuką oraz budowanie współpracy ze światem biznesu.
Stwarzanie możliwości rozwoju osobistego poprzez wszelkie formy i dziedziny kultury i sztuki.
Promocja zjawisk innowacyjnych, poszukiwania nowych form wyrazu artystycznego jak również kreowania ich i upowszechniania w społeczeństwie.
Wszechstronne działanie na rzecz rozwoju kulturalnego, społecznego i oświatowego.
Działanie na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz swobodnego dostępu do informacji, edukacji i kultury, w tym także kultury europejskiej i światowej.
Wspieranie społecznej i kulturalnej aktywności obywateli, w tym działania na rzecz: dzieci, kobiet, seniorów, osób niepełnosprawnych, bezdomnych, bezrobotnych, imigrantów, mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych.
Działanie na rzecz osób wykluczonych społecznie, w tym w szczególności z zakresu pomocy społecznej.
Propagowanie metod arteterapeutycznych.
Animacja kultury, w szczególności w małych miejscowościach oraz w miejscach o ograniczonym dostępie do kultury i sztuki.
Działanie na rzecz pokoju i praw człowieka.
Promocja i organizacja wolontariatu.
Inne działania na rzecz kultury, edukacji, rozwoju i ekologii.

§ 10
Fundacja zrealizuje cele poprzez:
Wspieranie w działaniu twórczym i promocji twórczości autorów z całego świata, w tym również twórców z grup z mniejszymi szansami.
Udzielanie wszelkiej pomocy materialnej jak i niematerialnej studentom i absolwentom wszelkich szkół artystycznych, oraz twórcom nieprofesjonalnym i osobom uzdolnionym artystycznie, przyczyniając się do rozwoju ich talentu.
Działanie na rzecz wzajemnego poznawania, rozumienia i nawiązywania współpracy między różnymi kulturami, subkulturami oraz grupami z mniejszymi szansami.
Działanie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, rozwijania kultury i sztuki polskiej, jak również kultywowania jej poza granicami kraju.
Działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, a także promowania kultury fizycznej i sportu.
Aktywizowanie różnych grup społecznych i kulturowych oraz wspieranie ich w działalności edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej.
Działanie w zakresie szeroko pojętej aktywności wspierającej, inicjującej i propagującej upowszechnienie zagadnień związanych z kulturą, nauką, sztuką oraz budowanie współpracy ze światem biznesu.
Stwarzanie możliwości rozwoju osobistego poprzez wszelkie formy i dziedziny kultury i sztuki.
Promocja zjawisk innowacyjnych, poszukiwania nowych form wyrazu artystycznego jak również kreowania ich i upowszechniania w społeczeństwie.
Wszechstronne działanie na rzecz rozwoju kulturalnego, społecznego i oświatowego.
Działanie na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz swobodnego dostępu do informacji, edukacji i kultury, w tym także kultury europejskiej i światowej.
Wspieranie społecznej i kulturalnej aktywności obywateli, w tym działania na rzecz: dzieci, kobiet, seniorów, osób niepełnosprawnych, bezdomnych, bezrobotnych, imigrantów, mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych.
Działanie na rzecz osób wykluczonych społecznie, w tym w szczególności z zakresu pomocy społecznej.
Animacja kultury, w szczególności w małych miejscowościach oraz w miejscach o ograniczonym dostępie do kultury i sztuki.
Inne działania na rzecz kultury, edukacji, rozwoju i ekologii.
Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
Organizowanie i finansowanie działalności propagatorskiej i informacyjnej w zakresie służącym realizacji celów fundacji.
Współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, w kraju i za granicą zainteresowanymi realizacją celów Fundacji.
Działalność odpłatną i nieodpłatną.

§ 11
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób lub instytucji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
W zakresie swojej działalności Fundacja:
Nie udziela pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
Nie przekazuje majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
Nie wykorzystuje majątku na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
Nie dokonuje zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz od ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 12
Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski wymieniony w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację oraz dochody i środki uzyskane w toku jej działalności.

§ 13
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 14
Dochody Fundacji pochodzą z :
darowizn, spadków i zapisów,
dotacji, subwencji oraz grantów lub innego rodzaju przysporzeń majątkowych i niemajątkowych poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby prawne i fizyczne,
praw majątkowych oraz pożytków i dochodów z tych praw,
zbiórek i imprez publicznych,
nawiązek,
wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz papierów wartościowych,
majątku ruchomego i nieruchomego,
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, aukcji, akcji charytatywnych, przetargów, organizowanych przez/lub na rzecz Fundacji,
programów Unii Europejskiej,
dochodów z majątku Fundacji,
odpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm),
inne dochody.

§ 15
Przychody z darowizn, spadków, i zapisów oraz z subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 16
W przypadku powołania do dziedziczenia Fundacji, Zarząd, za zgodą fundatora, składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza pod warunkiem, że w chwili składania oświadczenia, stan czyny spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 17
Majątek i przychody Fundacji przeznaczone będą wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI

§ 18
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany w dalszej części Statutu „Zarządem”.
Zarząd składa się z nie więcej niż pięciu członków powoływanych przez Fundatorów na 5-letnią kadencję – Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Członków Zarządu. Fundatorzy są jednocześnie członkami Zarządu chyba, że na ich wniosek członkostwo w Zarządzie zostanie zawieszone lub zrezygnują oni z uczestnictwa w Zarządzie.
Z tytułu pełnienia swoich obowiązków członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie.
Fundatorzy mogą powołać Radę Fundacji do sprawowania funkcji kontrolnej i opiniującej.

§ 19
I. Zarząd pracuje w oparciu o regulamin.
II. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,
opracowywanie rocznych budżetów oraz rocznych sprawozdań,
opracowywanie wieloletnich planów działania fundacji określających długofalowe kierunki jej działania,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
zaciąganie zobowiązań wobec Fundacji,
powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji,
opracowywanie planów zatrudniania i wynagradzania pracowników Fundacji,
przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
uchwalanie zmian w statucie,
podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Fundacji.
Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

§ 20
Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji.

§ 21
Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu – jednoosobowo.

ROZDZIAŁ V
POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 22
Fundacja dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów statutowych może połączyć się z inną fundacją na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd.

ROZDZIAŁ VI
LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 23
Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku oraz braku możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, albo w przypadku osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona.
Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd.

§ 24
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25
Zmiana statutu Fundacji, w tym i jej celów, wymaga uchwały Zarządu.

§ 26
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji jej celów.
Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej przez Fundację podejmuje Zarząd.

§ 27
Fundatorzy przyjęli Statut w dniu 7 kwietnia 2015 roku.
Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

PL